Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia: Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi: ALTEON, s.r.o., Bukureštská 17, 040 13 Košice, IČO: 36771988, DIČ: 2022373991 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchod.nazdravie.sk. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku na stránke obchod.nazdravie.sk alebo emailom na: obchod@nazdravie.sk.
 2. Ceny: Všetky ceny jednotlivých produktov sú na stránke uvedené vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava.
 3. Objednávka: Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia elektronického objednávkového formulára na stránke obchod.nazdravie.sk alebo e-mailom na: obchod@nazdravie.sk. Po odoslaní riadne vyplnenej objednávky príde kupujúcemu email so sumarizáciou objednávky a jej spracovaní. Informácia o vyexpedovaní tovaru bude kupujúcemu odoslaná následne a to emailom.
 4. Spôsob dodania tovaru a ceny za dopravu: Tovar zasielame len na území Slovenskej Republiky a to prostredníctvom Slovenskej pošty výhradne na dobierku. Cena dopravy je účtovaná sumou 4,00 EUR s DPH a bude pripočítaná k cene objednaného tovaru. Daňový doklad (faktúra) sa nachádza v zásielke.
 5. Termín dodania: Tovar expedujeme do 48 hodín od prijatia objednávky. V prípade, ak tovar nie je na sklade, okamžite informujeme kupujúceho o jeho najbližšom možnom dodaní. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni.
 6. Storno objednávky: Ak chce kupujúci zrušiť objednávku ktorá ešte nebola vyexpedovaná, je potrebné kontaktovať nás čo najskôr emailom alebo telefonicky aby sme predišli jeho expedícii.
 7. Neprebraté zásielky: Ak si kupujúci objednaný tovar neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné).
 8. Záruka:  Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo je zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci ručí zákazníkovi za dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený a taktiež za dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa a za poškodenie zavinené doručovateľom. Viditeľne poškodený obal balíka nepreberajte.
 9. Zodpovednosť za vady: Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu písomne a bezodkladne.
 10. Ochrana osobných údajov: Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky. Prevádzkovateľ internetového obchodu obchod.nazdravie.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov Slovenskej pošte, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu obchod.nazdravie.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 11. Zákaznícky servis a kontakty: V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky na adresách a telefónnych číslach uvedených na stránke Kontakt.
 12. Newsletter a e-maily od nás: Súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na zasielanie obchodných ponúk a noviniek a to v periodicite max. 1x mesačne. Kupujúci sa môže kedykoľvek z odberu noviniek odhlásiť bez udania dôvodu.
 13. Záverečné ustanovenia: Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.